REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU PUSZCZA23

z dnia 1 kwietnia 2023 r.

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich (dalej jako składka) na rzecz Stowarzyszenia PUSZCZA23 z siedzibą w Niepołomicach zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń pod nr KRS: 0001022922 zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§ 2

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, zwany dalej Członkiem. 

2. W odniesieniu do Członka Wspierającego niniejszy regulamin ma zastawanie w zakresie nie uregulowanym w ustaleniach pomiędzy nim a Zarządem Stowarzyszenia.

3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia (dalej jako Zarząd) lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 3

1. Składka wynosi:

1) dla Członka powyżej 16 roku życia – 20 zł miesięcznie,

2) dla Członka poniżej 16 roku życia – 5 zł miesięcznie.

2. Opłacenie pierwszej składki jest wymagane wraz ze złożeniem Deklaracji Członkowskiej i stanowi ono jednocześnie uiszczenie wpisowego zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. 

3. Składkę za dany miesiąc uiszcza się z góry do dnia 15 danego miesiąca, wyłącznie na rachunek bankowy Stowarzyszenia. 

4. W tytule przelewu należy podać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę Członka oraz okres, za który składka jest opłacona.

5. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co najmniej te same informacje co wskazane w ust. 4. 

5. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 ust. 4 umożliwiających identyfikację Członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

6. W przypadku rezygnacji lub utraty Członkostwa w Stowarzyszeniu wcześniej

wpłacone składki nie są zwracane.

§ 4

1. W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją osobistą, materialną lub zdrowotną możliwe jest częściowe czasowe obniżenie wysokości składki, zmiana terminu uiszczenia składki, czasowe zawieszenie obowiązku uiszczenia składek, rozłożenia spłaty zaległych składek na raty lub ich umorzenie w całości lub części. 

2. W sprawach o których mowa wyżej, Członek zwraca się do Zarządu z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie, a także ewentualne dowody na okoliczności w nim przytoczone.  

3.Zarząd Stowarzyszenia podejmuje w sprawach o których mowa w ust. 1 decyzję w drodze uchwały. Przed podjęciem decyzji może wysłuchać osobiście Członka zwracającego się z wnioskiem.  

4. Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony, zawarty w treści uchwały, przy czym czasowe obniżenie wysokości składki lub zawieszenie obowiązku uiszczenia składek nie może być ustalone na okres powyżej 6 miesięcy. 

5. Podjęcie Decyzji o której mowa w ust. 3 w przedmiocie rozłożenia spłaty zaległych składek na raty lub ich umorzenie w całości lub części nie zwalnia Członka z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu.

6. Decyzję o sądowym dochodzeniu zaległych składek od Członka podejmuje Zarząd. 

§ 5

1. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ewidencji jego składek.

2. Zarząd lub Komisja Rewizyjna, w zależności do którego organu Członek skierował swoje żądanie, ma obowiązek ustosunkowania się do jego twierdzeń w terminie miesiąca od daty ich otrzymania.  

§ 6

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Regulamin w nowym brzmieniu zostanie opublikowany na stronie www.puszcza23.pl

Your Cart

Cart is Empty
Updating Cart!