STATUT STOWARZYSZENIA PUSZCZA23

„PREAMBUŁA”

My dumni Kibice Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice, mając na uwadze dobro i rozwój Naszego Klubu, rozwój Naszej Wspólnoty, a także chęć uczestnictwa w budowie czegoś wyjątkowego i stania się zarówno Partnerami Klubu jak i Liderami inicjatyw w Naszej lokalnej Społeczności, tworzymy niniejsze Stowarzyszenie. 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Puszcza23 zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm., dalej jako Ustawa) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Niepołomice.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustanowić medale honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym.

3. Barwy Stowarzyszenia są żółto – zielone. 

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele opierając się na społecznej pracy ogółu członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz wolontariuszy.

2. Bez uszczerbku dla postanowień §7ust. 1, celem realizacji działań statutowych oraz dla zapewnienia ciągłości oraz prawidłowości działań, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia, jak również osoby nienależące do Stowarzyszenia.

4. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może zlecać zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie realizację swych celów podmiotom trzecim.5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem lub członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 8

1. Stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu wymagań określonych w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wpisie w tym zakresie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Wspieranie organizacyjne. finansowe i rzeczowe działalności i rozwoju Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice (dalej jako Puszcza), a także podmiotów z nią związanych. 

2) Zrzeszanie oraz integrowanie kibiców klubu sportowego Puszcza, dbanie o dobry wizerunek kibiców i drużyny,

3) Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia oraz kibiców Klubu Sportowego Puszcza przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego i gospodarczego.

4) Współpraca w sferze zadań publicznych z właściwymi organizacjami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

5) Propagowanie idei kulturalnego dopingu wśród kibiców oraz ducha sportu zgodnie z zasadami fair play.

6) Zwiększanie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami;

7) Likwidacja barier w dostępie do imprez sportowych osób w trudnej sytuacji,

których organizatorem jest Puszcza,

8) Popularyzowanie działalności Puszczy w szczególności imprez sportowych organizowanych przez Puszczę, w tym aktywnego kibicowania jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,

9) Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i reklamodawców dla Puszczy i podmiotów z nią związanych,

10) Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w szczególności wśród Kibiców Puszczy,

11) Poprawa bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach,

12) Działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

13) Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną klubu Puszcza,

14) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, konferencji oraz szkoleń,

15) Aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych: dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami,

16) Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących,

17) Propagowanie zdrowego trybu życia, rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami,

18) upowszechnianie i wspieranie honorowego krwiodawstwa,

19) Podtrzymywanie i umacnianie tożsamości, kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

20) Propagowanie kultury, historii, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

21) Propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i ochrony środowiska,

22) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie,

23) Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób oraz jednostek organizacyjnych,

24) Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu,

25) Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

26) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

27) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wspieranie niepełnosprawnych kibiców,

28) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, a także działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

29) Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

30)Rozwój turystyki i krajoznawstwa,

31) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji,

32) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

33) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III ZASADY REALIZACJI CELÓW

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia, w tym poprzez zbiórki publiczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również w postaci darowizn od osób fizycznych i prawnych, spadków oraz z uiszczanych przez członków Stowarzyszenia składek członkowskich,

2) Organizację dopingu drużyny Puszczy podczas imprez sportowych oraz organizacja i przygotowanie opraw meczowych,

3) Organizację szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, kursów, stażów, praktyk, prelekcji, wystaw, turniejów, festynów oraz innych wydarzeń o charakterze integracyjnym, rozwojowym, informacyjnym, kulturalnym, sportowym, zdrowotnym, społecznym i historycznym,

4) Organizację spotkań z byłymi zawodnikami Klubu Puszcza lub z osobami związanymi z historią klubu,

5) Organizowanie akcji charytatywnych w ramach celów stowarzyszenia,

6) Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej i historycznej klubu Puszcza.

7) Udzielania wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

8) Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

9) Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia,

10) Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

11) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

12) Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,

13) Wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego,

14) Realizacja projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie obszarów/celów działania,

15) Prowadzenie wszelkich innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA STOWARZYSZENIA

§ 11

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną lub odpłatną w zakresie sposobów realizacji celów określonych w rozdziale II. 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

3. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami publicznymi lub organizacjami pozarządowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, a także wspierać działalność innych podmiotów prawnych, zbieżną z celami Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

5. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) darowizny, spadki, zapisy,

3) dochody ze zbiórek publicznych,

3) kwoty przekazane z subwencji i dotacji,

4) dochody z majątku Stowarzyszenia,

5) dochody z odsetek od lokat kapitałowych,

6) dochody ze sprzedaży przedmiotów otrzymanych w drodze darowizny,

7) wpływy z działalności statutowej,

8) nawiązki zasądzane przez właściwe organy na cel społeczny.

3. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową, tj. realizacje celów statutowych, w tym na działalność pożytku publicznego, a także pokrycia niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.

6. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Jego organów lub Jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub Jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

7. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Jego organów lub Jego pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub jej pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

8. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Jego organów lub Jego pracowników oraz osób bliskich członków Jego organów lub Jego pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

9. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Jego organów lub Jego pracownicy oraz osoby bliskie członków Jego organów lub Jego pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

10. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd. 

11. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 

12. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych.

13.  Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd z uwzględnieniem kompetencji zastrzeżonych dla Komisji Rewizyjnej.

14. Stowarzyszenie na realizację swoich celów statutowych oraz koszty działalności przeznacza cały swój majątek.

15. Środki pochodzące ze spadków i darowizn, dotacji i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnego celu statutowego, o ile ofiarodawca/dotujący nie postanowił inaczej.

ROZDZIAŁ VI 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Członkami Stowarzyszenia na identycznych zasadach jak obywatele RP mogą być również cudzoziemcy.3. Stowarzyszenie ma członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, wyrażająca wolę wspierania działalności i rozwoju Klubu MKS Puszcza Niepołomice, deklarująca chęć realizacji celów Stowarzyszenia oraz utożsamia się z jego zasadami działania, po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu za wyjątkiem ust 2.

2. Członkowie Założyciele Stowarzyszenia z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Stowarzyszenie, stają się członkami zwyczajnymi. 

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie, bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu z prawem głosu przysługującemu od chwili uzyskania członkostwa we wszystkich sprawach z wyłączeniem prawa głosu podczas głosowań zmieniających Statut, które podobnie jak czynne prawo wyborcze przysługuje członkowi dopiero po upływie 6 miesięcy członkostwa w Stowarzyszeniu i opłaceniu w terminie składek członkowskim za ten okres,

2) biernego prawa wyborczego, które przysługuje członkowi dopiero po upływie 12 miesięcy nieprzerwanego członkostwa w Stowarzyszeniu i opłaceniu w terminie składek członkowskich za ten okres,

3) wyrażania opinii na temat celu i sposobu w jaki Zarząd powinien realizować cele statutowe,

4) inicjowania w formie pisemnej i dokumentowej za zgodą Zarządu działań Stowarzyszenia,

5) zgłaszania wniosków w formie pisemnej i dokumentowej co do działalności Stowarzyszenia,

6) zgłaszania wniosków w formie pisemnej i dokumentowej o przeprowadzenie kontroli do Komisji Rewizyjnej,

7) noszenia odznak zgodnie z Regulaminem nadawania tytułów i odznak.

6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) regularnego opłacania składek członkowskich;

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia,

3) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) swoją postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne działa w Stowarzyszeniu przez swojego należycie umocowanego przedstawiciela.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

4. Członkowie wspierający mają identyczne prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia. Mogą brać udział we władzach Stowarzyszenia, gdzie dysponują głosem doradczym.

5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub wywiązuje się z zadeklarowanej pomocy finansowej, merytorycznej lub rzeczowej.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Zarządu.

2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2) wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd wskutek:

a) działalności członka sprzecznej ze Statutem, Regulaminami oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;

b) stwierdzenia działania członka na szkodę Stowarzyszenia;

c) stwierdzenia opóźnienia w uiszczaniu przez członka składki/-ek członkowskiej/-ich, przekraczającego 6 miesięcy lub stwierdzenia nieuiszczenia przez członka co najmniej 3 (słownie: trzech) składek członkowskich;

d) ogłoszenia upadłości, rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjna nieposiadającej osobowości prawnej, jak również zaprzestanie przez nią działalności,

e) niewywiązywania się przez członka wspierającego ze świadczeń (form wsparcia) ustalonych z Zarządem;

f) utraty przez członka praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem właściwego sądu;

3) Honorowe członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

1) dobrowolnej rezygnacji członka honorowego, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu;

2) pozbawienia tytułu honorowego członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.

2. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub utraty członkostwa, zainteresowany może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmuje ostateczną uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisja Rewizyjna trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z pośród kandydatów zgłoszonych wyłącznie z członków stowarzyszenia. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie swych funkcji w kolejnych kadencjach.

3.Walne Zebranie Członków ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej stosownie do postanowień Statutu i liczby kandydatów. 

4. Do władz Stowarzyszenia wchodzi ustalona liczba osób, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma jednakową ilość głosów, a ilość wakatów wyklucza przyjęcie ich wszystkich do władz, należy zarządzić dodatkowe głosowanie na zainteresowanych kandydatów.

5. W przypadku wakatu we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania ostatniego Walnego Zebrania Członków pod warunkiem wyrażenia przez tych kandydatów zgody. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

6. Władze stowarzyszenia mogą uchwalać regulaminy dotyczące organizacji swojej pracy.  

7. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i głosowanie odbywa się jawnie, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

8. Jeżeli w pierwszym terminie nie ma wymaganej liczby obecnych osób władz Stowarzyszenia stosowanie do ust. 7 wyżej, wyznacza się drugi termin, który może być wyznaczony co najmniej na godzinę później tego samego dnia. Po jego wyznaczeniu władze stowarzyszenia mogą skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków.

9. Członkowie organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 10 pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

10. Walne Zebranie Członków może postanowić o tym, iż z tytułu pełnionych funkcji poszczególni członkowie Zarządu będą pobierali wynagrodzenie oraz otrzymywali zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organie. W takim wypadku wymagane jest zawarcie pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu stosownej umowy.

11. Władze Stowarzyszenia mogą obradować w sposób o którym mowa w art. 10 ust. 1a-1d Ustawy w każdym czasie, niezależnie od art. 10 ust. 1e Ustawy, za wyjątkiem ust. 12. 

12. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały z wykorzystaniem narzędzi do głosowania drogą elektroniczną (on-line), które zapewnia tajność głosowania (głosowanie tajne). Wyboru narzędzia do głosowania on-line dokonuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

13. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu narzędzia do głosowania on-line protokół powinien zawierać:

1) datę odbytego zebrania oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji,

2) listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników zebrania, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie zebrania,

3)zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji, rozmowy telefonicznej albo korespondencji mailowej,

4) listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez Niego osoba, będąca członkiem Zarządu.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem

stanowiącym. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą wziąć udział również członkowie wspierający oraz członkowie honorowi, a także zaproszeni goście.

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

5. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Walnym Zebraniu Członków, a nikt z obecnych nie sprzeciwi się podjęciu uchwały.

6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia drogą mailową wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków składane są

Prezesowi Zarządu na piśmie. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinien również zawierać proponowany porządek obrad.

10. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie późniejszym niż 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie o terminie, miejscu obrad oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków musi zostać przesłane wszystkim zwyczajnym członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną, na adresy ich poczty elektronicznej, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni, przed planowanym terminem zgromadzenia.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą sprawy przewidziane w obowiązujących przepisach  i Statucie, w tym:

1) uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian Statutu;

3)  wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych

przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia;

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

8) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

9) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu przez

poszczególnych członków Zarządu,

10) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

2. W razie niepodjęcia przez Walnego Zebranie Członków uchwały dotyczącej

powołania likwidatorów, likwidatorami Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu.

§21

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 22

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, jest jego organem wykonawczym i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z Prezesa Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

6. Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji członka Zarządu;

2) odwołania członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków;

3) wydania przez właściwy sąd prawomocnego wyroku skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4) śmierci członka Zarządu.

7. Pisemna rezygnacja członka Zarządu z pełnienia funkcji winna być złożona na ręce Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu pisemną rezygnację składa na ręce innego

członka Zarządu.

8. O terminie posiedzenia Zarządu informuje Prezes Zarządu w drodze wiadomości elektronicznej (e-mail) przesłanej na adresy wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych, gdy jest to uzasadnione pilną potrzebą, Prezes Zarządu informuje o terminie posiedzenia Zarządu jego członków w drodze telefonicznej bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2)  Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.

3) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, .

4) Sporządzanie sprawozdań z działalności,

5) Zwoływanie Walnych Zebrań.

6) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

9. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

1) kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał

w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia;

7) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

8) ustalanie wzorów pieczęci, godła, logo, flagi, odznak, medali, legitymacji, deklaracji

członkowskich, etc.;

10) uchwalanie regulaminów dotyczących gospodarowaniem poszczególnymi funduszami Stowarzyszenia;

12) uchwalanie zasad dotyczących udzielania członkom Stowarzyszenia zwolnień od obowiązku uiszczania składek członkowskich oraz zasad umarzania zaległych, nieuiszczonych składek;

13) Nadawanie godności członka honorowego.

14) ustalanie wysokości zatrudnienia, wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia

dla pracowników Stowarzyszenia, w tym decydowanie o wysokości płacy poszczególnych pracowników Stowarzyszenia;

13) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, jego członków, pracowników oraz wolontariuszy;

14) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi, jak również organami administracji publicznej;

15) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§  24

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest współudział dwóch członków zarządu łącznie.

2. Zarząd w drodze uchwały może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania

Stowarzyszenia każdej osobie fizycznej lub prawnej precyzując przy tym zakres

pełnomocnictwa i czas jego trwania.

3. Zarząd ma prawo powoływania ciał doradczych, w skład których mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu w tej kwestii musi określać zakres kompetencji oraz listę członków ciała doradczego.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego, wybranych z pośród zgłoszonych kandydatów przez Walne Zgromadzenie Członków, które wybiera spośród nich także Przewodniczącego.

3. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów podczas głosowania Walnego Zebrania Członków. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

4. Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, który zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad drogą mailową wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 14 dni przed odbyciem posiedzenia.

5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola gospodarki finansowej i kontrola przestrzegania statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia przez Zarząd,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

4) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

5) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę

udzielenia) absolutorium członkom Zarządu,

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków. Komisja Rewizyjna działa na zasadzie niniejszego Statutu i własnego regulaminu.

7. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

9. Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2) żądania od członków lub Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

10. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej,

2) odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków,

3) wydania przez właściwy sąd prawomocnego wyroku skazującego członka Komisji

Rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe;

4) śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków obecnych na zgromadzeniu.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

5. Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 14 lutego 2023 r.

Your Cart

Cart is Empty
Updating Cart!