REGULAMIN PRZYJMOWANIA DAROWIZN PRZEZ STOWARZYSZENIE PUSZCZA23

z dnia 1 kwietnia 2023 r.

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia PUSZCZA23 z siedzibą w Niepołomicach zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń pod nr KRS: 0001022922 zwane dalej również Stowarzyszeniem). 

2. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.

3. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

4. Darowizn na rzecz Stowarzyszenia można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.

5. Darczyńca przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

7. W przypadku darowizny środków rzeczowych, przekazanie Stowarzyszeniu

zadeklarowanych środków rzeczowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art.

890 § 1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy i Stowarzyszenia zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

8. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2

1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy stowarzyszenia o nr. 63 1160 2202 0000 0005 6341 7768

2. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia można zgłosić w dowolnej formie.

3. Przekazanie darowizny rzeczowym następuje poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Stowarzyszeniem, a Darczyńcą, w której zostaną określone warunki umowy, w tym  termin i miejsce przekazania darowizny, a także jej wartość. 

§ 3

1. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych.

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.

4. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie

spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.

6. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.

7. Pozyskane dane będą udostępniane współpracownikom Administratora oraz organom publicznym uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

8. Darczyńca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Darczyńca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie.

10. Dane osobowe Darczyńcy nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

§ 4

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Your Cart

Cart is Empty
Updating Cart!